Production planning

Production planning

Digitalizacija proizvodnog procesa je potreba koju prepoznaju ne samo veliki proizvodni sistemi, već sve češće i mala i srednja preduzeća. Projekat se sastoji od nekoliko aspekata analize postojećeg stanja, koji čine proces i značajno utiču na njega. Ovim tekstom želimo da napišemo neka razmišljanja na temu digitalizacije planiranja proizvodnog procesa, kao početnog koraka u celom proizvodnom procesu i njegove digitalizacije.

Planiranje proizvodnje domenski podrazumeva pre svega planiranje resursa potrebnih za izvršenje određenih aktivnosti potrebnih za dobijanje gotovog proizvoda. Najvažniji resursi koje je potrebno planirati su mašine, oprema, alati, materijal, ljudi, pripremno- završna vremena, vremena procesa obrade materijala i sl. Njihova zavisnost od vremena je izuzetno važna, te je svaki od resursa potrebno dovesti u vezu sa vremenom potrebnim da se resursi obezbede.

Mesto gde se resursi planiraju, po nekom pravilu arhitektiranja digitalnih sistema, jeste centralni softver za upravljanje poslovanjem kompanije, koji se naziva ERP (eng. „enterprise resource planning“). Planiranje resursa je najpravilnije obaviti ovde, ne samo iz razloga što naziv ove vrste softvera to sugeriše, već i zato što sve druge, zavisne i potrebne informacije za planiranje, mogu da se pronađu u drugim delovima ERP rešenja, te je donošenje odluka, najlogičnije izvršiti ovde. Druge potrebne informacije za planiranje proizvodnje, a koje se ne tiču direktno samog proizvodnog procesa, su npr. raspoloživost resursa u magacinima van proizvodnje, kod dobavljača, njihovo vreme nabavke ukoliko ih nema na stanju, mogućnost plaćanja nabavke resursa ukoliko postoji obaveza plaćanja pre obezbeđenja i sl.

Ako pogledamo neke od najznačajnijih baza podataka, koje poseduju informacije za planiranje proizvodnje, to su: baza podataka stanja gotovog proizvoda, polu proizvoda, materijala, ograničenja mašina i opreme za proizvodnju, baza zaposlenih i td. Radi optimalnog iskorišćenja, potrebno je praviti upit ka ovim bazama, ne bi li došlo do nepotrebne, prekomerne angažovanosti resursa. Sa druge strane, sve ove baze se dovode u vezu sa proizvodima koje treba proizvesti. Osnovni dokument koji svaki proizvod treba da poseduje, jeste „sastavnica materijala“ ili samo „sastavnica“, negde se koristi termin i „receptura“, jer se njome specificiraju tačni upiti za ove baze podataka, a i sama sastavnica sadrži podatke specifične samo za taj proizvod, kao što je to slučaj sa npr. vremenom potrebnim za izvođenje operacije proizvodnje.

Onog momenta, kada postoje svi potrebni podaci za planiranje, može se pristupiti izradi osnovnog dokumenta za proizvodni procesa, a to je, njegovo visočanstvo „radni nalog“. Radni nalog je dokument koji će ispratiti proces menjanja oblika materijala, koji prolazi kroz proizvodni proces. Sva dešavanja koja nastaju u vezi ovog radnog naloga i koja deluju na njega direktno i indirektno, biće predmet praćenja tokom procesa. Obzirom na našu temu, ovde ćemo se zaustaviti sa analizom događaja u proizvodnji, koji utiču na proces i važan su aspekt digitalizacije, jer moraju biti zabeleženi u momentu njihovog nastajanja i prikazani u realnom vremenu.

Sa svim postojećim podacima vezanim za potrebu kreiranja radnog naloga, radni nalog će dobiti svoj identifikacioni broj, koji je ključ/veza sa svim podacima u vezi sa njegovom upotrebom u procesu proizvodnje. I tako dolazimo do momenta kada je potrebno zakazati početak proizvodnje po ovom radnom nalogu i predvideti njegov kraj, obzirom da je završetak ograničavajuća okolnost za upotrebu sledećeg radnog naloga.

Praksa je pokazala da mali broj ERP rešenja ima mogućnost zakazivanja radnih naloga. Ukoliko postoji mogućnost kreiranja radnih naloga u ERP-u, čest je slučaj da se oni odnose samo na kreiranje radnog naloga sa podacima o proizvodu i količini koji se radi. U nekoj drugoj temi, pisaćemo na temu sadržaja radnog naloga, a za ovu temu planiranja pomenućemo da se pripremno završna vremena, vremena izvođenja operacije i prognoze iskorišćenja opreme, najvažniji podaci za obračun planiranog vremena trajanja radnog naloga pre svega, a čime će omogućiti MES rešenju zakazivanje u tačno određeno vreme. Ovo je jedna od divnih funkcionalnosti MES rešenja, što omogućava korisniku veoma precizno planiranje i pomoću informacija o izvršenju radnih naloga, pomaže komunikaciju prema kupcima proizvoda, kako internim u firmi (pogonski magacioneri, poslovođe, magacine…), tako i eksternim (krajnjem kupcu).

Ovako uređen plan, može da se pusti u izvršenje i njegovo praćenje i ispunjenje je tema za neko naredno pisanje. Do tada, pokušajte da barem peške, izračunate planirana vremena i da ovu informaciju dostavite svim interesnim stranama. Jer nema srećnog srednjeg nivoa menadžmenta, ukoliko plan ne postoji ili je loše planiran.